תקנון


תנאי התקשרות והרשמה לסדנאות מדקס

1.     על התלמיד/ה להסדיר תשלום מלא טרם מועד הסדנה. ללא תשלום מלא לא נוכל לרשום תלמידים ו/ או לשמור להם מקומות.

2.     ההרשמה לסדנאות הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה

3.     בהרשמה קבוצתית הכוונה היא לשלושה תלמידים או יותר, אשר מעוניינים להרשם יחד לסדנה. על מנת להנות מההנחה אשר מקנה ההרשמה הקבוצתית, על חברי הקבוצה להודיע מראש ולפני ההרשמה ובצוע התשלום למנהל הקורס על רצונם להרשם תחת הרשמה קבוצתית. ההנחה שתינתן הינה אישית לחברי הקבוצה, לא ניתנת להעברה ולא תינתן בדיעבד. מכון מדקס רשאי לשנות את תנאי ההנחה הקבוצתית בכל מועד ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

4.     מכון מדקס עוסק בהדרכה בלבד ועל הסטודנט המעוניין להירשם לבחינות הקבלה לרפואה ו/או למוסדות לימוד חלה האחריות המלאה והבלעדית ולטפל בעניינים אלה.

5.     ביטול הרשמה והחזרים:

                     א.       בקשה לביטול ההרשמה צריכה להיות מוגשת בכתב או במייל למנהל הקורס.

                      ב.       לא ניתן לקבל החזר כספי מלא או חלקי בגין אי הגעה לשיעורים.

                      ג.        במקרה של ביטול ההרשמה עד שבועיים לפני תחילת הסדנה, יוחזר מלא שכר הלימוד בניכוי דמי הרשמה בסך 200 ₪.

                      ד.       מוסכם כי עצם הנפקת חשבון משתמש מקוון עבור התלמיד על ידי  מדקס, משמעה כי נעשה שימוש במערכת הלימוד באינטרנט על ידי התלמיד.

6.     ביטול סדנה: חברת מדקס רשאית לבטל את הסדנה עד ל-7 ימים לפני תחילת הלימודים בסדנה. במקרה כזה תודיע החברה לתלמיד/ה בכתב או בעל-פה על ביטול הסדנה וכספו של התלמיד/ה יוחזר לו/ה במלואו.

7.     החזרים כספיים: בכל מקרה בו יגיעו לתלמיד/ה החזרים כספיים הנובעים מתקנון זה, אלו יוחזרו בתוך 3 שבועות ממועדי הודעות הביטול המצויינות בסעיפים 4 ו-5 לעיל.

8.     ביטול השתתפות: חברת מדקס שומרת לעצמה על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את השתתפותו/ה בקורס של תלמיד/ה אשר מהווה הפרעה לניהולו התקין של הקורס. במקרה כזה זכאי/ת התלמיד/ה להחזר כספי כאמור בסעיפים 5.ב', ג', ד' לעיל בהתאמה.